Uspešno zaključeno Temeljno usposabljanje za trajnosti razvoj

Z zaključnim srečanjem Temeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj, 21. novembra 2012, na Andragoškem centru Slovenije (ACS) smo uspešno izpeljali usposabljanje, ki je bilo namenjeno celovitemu razumevanju razvoja različnih virov in življenjskih stilov in posledično učinkovitemu odgovornemu ravnanju z naravnimi viri. Udeleženci so na uvodnem srečanju, 26. oktobra 2012, na ACS spoznali pojem in načela trajnostnega razvoja ter na terenskem delu na dvodnevni delavnici, ki je potekala v Solčavi, 9. in 10. novembra 2012, med drugim opazovali delovanje ekosistema in se posvetili primerom iz svojih okolij. Udeleženci so ves čas usposabljanja, kljub velikim razlikam med socialnimi okolji, iz katerih so prišli in izraženimi potrebami, zelo dejavno sodelovali. Na zaključnem srečanju so udeleženci svoje primere predstavili ter razvili bogato razpravo. Po zaključku Temeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj je evalvacija usposabljanja pokazala, da so bili udeleženci z izpeljanim usposabljanjem izredno zadovoljni in si želijo čimprejšnjega nadaljevanja oz. nadgradnje vsebin. Predstavljeni primeri bodo skupaj z doslej zbranimi osnova, na podlagi katere bomo na ACS oblikovali kriterije za prihodnje bolj trajnostno ravnanje na ravni posameznika in lokalnega okolja.

Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj je potekalo v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od leta 2011 do 2014 in aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 18:49:12