Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018
 
S projektom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 nadaljujemo začete aktivnosti na področju izobraževanja strokovnih delavcev, ki so potekale v okviru projektov Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih 20092011 in Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo, Andragoški center pa je v projektu konzorcijski partner. V projektu sodelujejo še Šola za ravnatelje, Državni izpitni center (RIC), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 in bo prispeval h krepitvi kompetenc strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju. To bo prispevalo k razvoju inovativnih učnih okolij, uvajanju novih metod in pedagoških ter andragoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij.

Ciljna skupina projekta so strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Aktivnosti projekta se izvajajo med 1. julijem 2016 in 31. avgustom 2018.
 
O projektu najdete na spletni strani http://www.acs.si/KOMP_2016-2018.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 18:44:13