Andragoški poklici in vloge

MENTOR/MENTORICA PUM-O

Kdo sem?

Sem mentor/mentorica udeležencem v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O).

 

S svojim delom prispevam k razvoju potencialov ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo. Mentorji udeležencem pomagamo razvijati učljivost in temeljne zmožnosti, spodbujamo jih k premisleku o lastni osebni identiteti in dejavni udeležbi v družbi. Pomembno je tudi oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela. 

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

 • sodelovalno ugotavljanje interesov in učnih potreb udeleženca in oblikovanje kariernih načrtov,
 • načrtovanje, izpeljevanje, spremljanje in vrednotenje dela v učnih projektih,
 • sodelovalno načrtovanje, spremljanje in vrednotenje učenja, napredovanja in učnih dosežkov s posameznim udeležencem,
 • uspešno usmerjanje in vodenje skupinske dinamike – razvoj skupine, cilji skupine,
 • slog vodenja v skupini, sporazumevanje v skupini, norme v skupini, povezanost – kohezivnost skupine, nasprotja v skupini,
 • sodelovalno svetovanje udeležencu pri izbiri in vključevanju v nadaljnje izobraževanje in pri vstopanju na trg dela,
 • povezovanje z drugimi ustanovami v okolju, ki udeležencu lahko pomagajo pri uresničevanju njegovih ciljev (npr. zavod za zaposlovanje, izobraževalne organizacije, prostovoljske in svetovalne organizacije),
 • komuniciranje in sodelovanje s starši mladoletnih udeležencev ali člani njihove                družine,
 • sodelovalno delo v mentorski skupini (pri opravljanju svojega dela se mentor povezuje in sodeluje z drugimi mentorji v programu PUM-O in razširjenim strokovnim timom),
 • sodelovanje in povezovanje z različnimi posamezniki in ustanovami v okolju, pomembnimi za učenje v programu PUM-O (npr. pridobivanje učnih virov, izpeljava posameznih akcij v okolju v okviru učnih projektov, pridobivanje sponzorjev),
 • animiranje udeležencev za udeležbo v programu PUM-O in animiranje okolja za sodelovanje z udeleženci PUM-O,
 • vrednotenje in spremljanje lastnega dela in dela mentorske skupine,
 • dejavno sodelovanje pri splošni evalvaciji programa PUM-O, ki jo izvaja Andragoški center Slovenije ali drugi pooblaščeni.