Priznavanje znanja

Postopek priznavanja znanja

Postopek se začne z oddajo elektronske vloge (v nadaljevanju e-vloga) o priznavanju znanja kandidata. ACS omogoča priznavanje znanja v večini programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih organizira oziroma izvaja. V vsakem programu andragoškega usposabljanja oz. spopolnjevanja je zapisano, ali je priznavanje že pridobljenega znanja mogoče ali ne. To lahko preverite v samem programu, ki je objavljen v spletni Programoteki AS, oziroma je zapisano v vabilu na razpisani program.

Postopke priznavanja znanja izvajamo prek spletnega modula za priznavanje znanja v okviru spletnega portala Moj ACS spopolnjevanje (https://moj.acs.si). E-vloga je kandidatom dostopna do roka, ki je opredeljen v razpisanem programu usposabljanja oz. spopolnjevanja.

Kandidat k e-vlogi priloži ustrezna dokazila, ki naj se nanašajo izključno na teme/vsebine programa, v katerega se vključuje. Mogoča dokazila so:
  • javne in druge listine (spričevala, diplome, potrdila, certifikati, licence, druga dokazila ipd.),
  • izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela (fotografije, posnetki, izdelan načrt, projekt, referat, priročnik, učbenik, video ali filmski posnetek nastopa, predavanja, objave v sredstvih javnega obveščanja, recenzija dela ipd.),
  • ustrezne reference o znanju, pridobljenem z delom in z drugimi življenjskimi izkušnjami (referenčna pisma delodajalca, priznanja, nagrade za strokovno delo).
ACS kandidatu prizna že pridobljeno znanje ne glede na to, kje in kako si ga je kandidat pridobil, če ta izkaže, da njegovo znanje po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v posameznem delu ustreza ciljem, vsebinam in zahtevnosti programov usposabljanja oz. spopolnjevanja ACS.

Priznavanje celotnih programov usposabljanja oz. spopolnjevanja ni mogoče.

Če je e-vloga popolna, svetovalka v postopkih priznavanja obvesti udeleženca, da jo natisne in podpisano pošlje na ACS. Če e-vloga ni popolna, je kandidat pisno pozvan k dopolnitvi vloge oz. predložitvi dodatnih dokazil.

Svetovalka v postopkih priznavanja e-vlogo preda koordinatorju programa usposabljanja oz. spopolnjevanja, hkrati pa obvesti predsednika komisije o začetku postopka. E-vlogo udeleženca skupaj z dokazili obravnava komisija. Pri sklepanju upošteva pridobljeno pisno mnenje koordinatorja, pri čemer pa lahko sklene tudi drugače.

Komisija izda udeležencu sklep o priznavanju že pridobljenega znanja najpozneje deset dni pred pričetkom izvajanja programa usposabljanja oz. spopolnjevanja. V svojem sklepu navede, katero znanje se posamezniku prizna in katerih vsebin programa, v katerega se vključuje, je oproščen. Če se e-vloga zavrne, se v sklepu obrazloži odločitev komisije.

Postopek od prejema vloge do izdaje sklepa o priznavanju že pridobljenega znanja mora biti praviloma zaključen do začetka izvajanja programa usposabljanja oz. spopolnjevanja, v katerega se vključuje udeleženec.