Andragoški poklici in vloge

SVETOVALEC/SVETOVALKA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH PRI ORGANIZIRANEM SAMOSTOJNEM UČENJU

Kdo sem?

Odraslim nudim svetovanje in strokovno pomoč pri njihovem organiziranem samostojnem učenju. To zajema dajanje informacij, ugotavljanje potreb, načrtovanje, motiviranje in svetovanje o gradivu in učni tehnologiji, učenju vsebin in doseganju učnih ciljev, analiziranju učnih izidov ter iskanju možnosti za samostojno učenje.

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

 • prepoznavanje potreb po organiziranem samostojnem učenju v različnih ustanovah, podjetjih, pri različnih ciljnih skupinah in posameznikih,
 • oblikovanje programske ponudbe za organizirano samostojno učenje,
 • načrtovanje svetovalne in mentorske pomoči v podporo organiziranemu samostojnemu učenju,
 • organizacijo samostojnega učenja (usklajevanje zasedenosti učnih mest, zagotavljanje prostorskih pogojev, učnih virov in učne tehnologije, usklajevanje svetovalne in mentorske pomoči),
 • informiranje in svetovanje udeležencem o značilnostih in možnostih ter oblikah podpore pri organiziranem samostojnem učenju, 
 • presojo, koliko so udeleženci vešči uporabe učne in IKT-tehnologije ter samostojnega učenja,
 • nudenje strokovne podpore udeležencem pri načrtovanju njihovega samostojnega učenja (opredelitev učnih ciljev, korakov učenja, sprotnega preverjanja napredka idr.),
 • svetovanje udeležencem pri izbiri gradiv in učnih virov ter pri uporabi sodobne učne tehnologije pri samostojnem učenju,
 • vodenje in usmerjanje udeležencev k udejanjanju načrtovanih učnih ciljev,
 • motiviranje in spodbujanje udeležencev med procesom učenja, zaznavanje in prepoznavanje ovir in učnih težav ter pomoč pri njihovem razreševanju,
 • nudenje vsebinske učne pomoči udeležencem,
 • usposabljanje udeležencev za krepitev njihovih zmožnosti samostojnega učenja, uporabo učinkovitih pristopov in metod za sprotno vrednotenje napredka in dosežkov udeleženca pri samostojnem učenju,
 • sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi sprotnega spremljanja kakovosti in poglobljenih samoevalvacij organiziranega samostojnega učenja.