Andragoški poklici in vloge

VODJA IN MENTOR/MENTORICA ŠTUDIJSKIH KROŽKOV

Kdo sem?

Lahko sem v vlogi vodje ali mentorja oziroma mentorice študijskih krožkov. Kot vodja spodbujam nastajanje študijskih krožkov v lokalnem okolju: proučujem lokalne razmere, potrebe po neformalnem učenju, animiram in koordiniram mentorje in mentorice študijskih krožkov, lahko pa tudi vodim kakšen študijski krožek. 

 

V vlogi mentorja oziroma mentorice študijskega krožka pa animiram ljudi za učenje ob določeni temi, koordiniram delo krožka, spodbujam in usmerjam udeležence študijskega krožka k skupno dogovorjenim izobraževalnim in akcijskim ciljem. 

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

 • ugotavljanje interesov, zanimanj in potreb posameznikov, ciljnih skupin ter institucij oz. drugih subjektov iz lokalnega okolja po učenju v študijskih krožkih,
 • prevedbo ugotovljenih interesov, zanimanj in potreb po izobraževanju v možen nabor tem študijskih krožkov ter oblikovanje ponudbe,
 • načrtovanje in izpeljavo promocije in animacije udeležencev za vključitev, oblikovanje skupine ter organizacijo dela študijskega krožka – urnik srečanj, prostor, oprema, učni viri idr.,
 • ugotavljanje predhodnega znanja in izkušenj ter interesov udeležencev, vključevanje udeležencev v sooblikovanje izvedbenega načrta izpeljave študijskega krožka,
 • spodbujanje aktivne vloge ter sodelovalnega in odprtega učenja,
 • vodenje in usmerjanje udeležencev k udejanjanju začrtanih izobraževalnih in akcijskih ciljev,
 • svetovanje in mentorstvo udeležencem pri izboru ustreznih učnih virov,
 • motiviranje in vzdrževanje motivacije udeležencev ter svetovanje pri premagovanju ovir,
 • uporabo učinkovitih pristopov in metod za sprotno spremljanje aktivnega sodelovanja udeležencev,
 • končno vrednotenje dosežkov in učinkov dela v študijskem krožku, 
 • načrtovanje in vpeljevanje izboljšav,
 • načrtovanje strokovnega usposabljanja in spopolnjevanja osebja za delo v študijskem krožku,
 • stalni strokovni razvoj za vodenje in mentorstvo študijskih krožkov,
 • izmenjavo dobrih praks ter sodelovanje pri skupnih razvojnih aktivnostih z drugimi vodji in mentorji študijskih krožkov,
 • javne predstavitve strokovnih prispevkov o delovanju in rezultatih študijskih krožkov,
 • poslovno in finančno načrtovanje (delovni načrt, finančni načrti, drugi podobni načrti, povezani s študijskimi krožki ipd.).