Programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih - Mozaik kakovosti

Osnovni podatki

 • Leto nastanka:
  2017
 • Leto prenove:
  2017
 • Trajanje:
  96 PU
 • Priznavanje:
  Program omogoča priznavanje znanja.

Opis

Poglavitni namen programa usposabljanja je ozaveščanje osebja v organizacijah, ki izobražujejo odrasle, o pomenu načrtnega umeščanja, opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih ter usposabljanje osebja za praktično izpeljevanje teh postopkov.Poglavitni namen programa usposabljanja je ozaveščanje osebja v organizacijah, ki izobražujejo odrasle, o pomenu načrtnega umeščanja, opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih ter usposabljanje osebja za praktično izpeljevanje teh postopkov.

Cilji/zmožnosti:

Udeleženci so zmožni:

 • razumeti, kako družbene okoliščine vplivajo na opredelitve kakovosti ter presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih,
 • identificirati interesne skupine v izobraževanju odraslih in njihove različne interese,
 • opredeliti elemente notranjega sistema kakovosti v lastni organizaciji,
 • reflektirati lastno vlogo v notranjem sistemu kakovosti lastne organizacije,
 • artikulirati vrednote, poslanstvo in vizijo, ki jih vodijo pri delu z odraslimi udeleženci,
 • oblikovati izjavo o kakovosti na ravni organizacije, ki izobražuje odrasle in/ali na ravni izobraževalca odraslih,
 • oblikovati samoevalvacijski načrt za presojo kakovosti na izbranih področjih,
 • izbrati različne metode presojanja kakovosti,
 • oblikovati spletno anketo za presojo izbranih vidikov kakovosti in anketo za merjenje učinkov izobraževanja odraslih,
 • analizirati dobljene podatke v sprotnih spremljavah in poglobljeni samoevalvaciji ter jih predstaviti in interpretirati v poročilu,
 • načrtovati predstavitev in razpravo o ugotovitvah samoevalvacije,
 • učinkovito komunicirati o vprašanjih kakovosti izobraževanja odraslih z različnimi notranjimi in zunanjimi interesnimi skupinami,
 • sporočiti rezultate oz. podati povratne informacije v zvezi z vprašanji kakovosti izobraževanja odraslih,
 • oblikovati akcijski načrt za razvoj kakovost,
 • načrtovati in izpeljati spletno videokonferenco s pomočjo videkonferenčnega sistema Adobe Connect v vlogi izvajalca.