Programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Program usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

Osnovni podatki

 • Leto nastanka:
  2001
 • Leto prenove:
  2017
 • Trajanje:
  32 PU
 • Priznavanje:
  Program omogoča priznavanje znanja.

Opis

Program je bil sprejet na 181. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje dne 23. oktobra 2020 in je dostopen na spletni strani UL RS št. 16, z dne 5.2.2021, stran 1037.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0350/odredba-o-spremembah-odredbe-o-dolocitvi-programa-usposabljanja-in-kataloga-znanj-in-spretnosti-za-neposredno-preverjanje-kandidatov-za-clane-komisij-za-preverjanje-in-potrjevanje-nacionalnih-poklicnih-kvalifikacij-za-pridobitev-licence
 Program omogoča kandidatom za člane komisij, da:

 • spoznajo pomen vrednotenja že pridobljenega znanja in prednosti sistema priznavanja neformalno pridobljenega znanja za posameznika in družbo;
 • se seznanijo s konceptom, načeli in cilji certifikatnega sistema v Sloveniji;
 • okrepijo pozitiven odnos do preverjanja in potrjevanja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, ne glede na poti in načine njihovega pridobivanja;
 • spoznajo značilnosti ciljnih skupin kandidatov pri pridobivanja poklicnih kvalifikacij
 • spoznajo normativno ureditev sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter vlogo in naloge ključnih ustanov v sistemu;
 • se pri preverjanju in potrjevanju poklicnih kvalifikacij seznanijo s poklicnim standardom, katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, osebno zbirno mapo in njihovo
  vlogo;
 • se seznanijo z značilnostmi oblikovanja osebne zbirne mape in njenimi sestavinami;
 • spoznajo vrste dokazil o pridobljenem znanju in načine za njihovo pridobivanje;
 • spoznajo načine in metode preverjanja in potrjevanja znanja;
 • se izurijo za predsednika in člana komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (pristojnosti, pravice, dolžnosti);
 • se seznanijo z značilnostmi kakovostnega sporazumevanja, prožnega odzivanja ter ozavestijo pomen prijaznega, strpnega in spoštljivega ravnanja s kandidati pri preverjanju
  in potrjevanju poklicnih kvalifikacij;
 • spoznajo pomen etičnega ravnanja pri vrednotenju;
 • se usposobijo za ustrezno sodelovanje z drugimi sodelujočimi (izvajalec preverjanja, svetovalec, drugi člani komisije, Državni izpitni center) pri preverjanju in potrjevanju;
 • spoznajo zbirke poklicnih standardov, katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter izvajalcev in jih znajo uporabljati.