Projekti in naloge

Kompetence strokovnih delavcev 2016–2018 (daljše Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018

Časovni okvir od julija 2016 do septembra 2018
Financer Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Oseba za stik dr. Tanja Možina T: 01 5842 577 E: tanja.mozina@acs.si
Namen

Projekt je bil namenjen krepitvi kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev na področjih:

 • podjetništva in podjetnosti,
 • vseživljenjskega učenja,
 • vseživljenjske karierne orientacije,
 • jezikovnih kompetenc,
 • mobilnosti,
 • učnih težav in učenja učenja,
 • inovativnih pristopov v poučevanju,
 • vodenja javnega zavoda z uporabo IKT,
 • kakovosti z uporabo podatkov NPZ in mature kot podpore procesom samoevalvacije in izboljšanja učenja in poučevanja.
Cilji

Cilji v projektu so bili:

 • prispevati h krepitvi kompetenc strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju, kar bo prispevalo k razvoju inovativnih učnih okolij, uvajanju novih metod in pedagoških ter andragoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij; in
 • nadaljevati začete aktivnosti na področju izobraževanja strokovnih delavcev, ki so potekale v okviru projektov Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 ter Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.
Opis

Nosilec projekta je bil Zavod RS za šolstvo, ACS pa je bil v projektu konzorcijski partner. V projektu so sodelovali še: Šola za ravnatelje, Državni izpitni center (RIC Ljubljana), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

 

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ciljna skupina projekta so bili strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

 

Usposabljanja so bila namenjena:

 • kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,
 • strokovnim delavcem posameznih področij in predmetov,
 • vodstvenim delavcem.
Dosežki

Ključni dosežki na ravni celotnega projekta so podrobneje predstavljeni tukaj.