Projekti in naloge

Razvoj pristopov andragoškega spopolnjevanja

Časovni okvir Stalna naloga
Financer Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Oseba za stik Neda Đorđević T: 01 5842 544 E: neda.dordevic@acs.si
Namen

Naloga je namenjena raziskovalnemu in razvojnemu delu v podporo usposabljanju in spopolnjevanju osebja v izobraževanju odraslih in krepitvi njihovega strokovnega razvoja. Raziskovalne, (samo)evalvacijske in razvojne študije so namenjene ugotavljanju potreb izobraževalcev odraslih po andragoškem usposabljanju in spopolnjevanju ter raziskovanju značilnosti njihovega strokovnega razvoja.

 

Izsledki teh študij so podlaga za razvoj novih pristopov, oblik in metod spopolnjevanja izobraževalcev odraslih ter za razvoj novih programov usposabljanja in spopolnjevanja. Pomemben vidik razvojnega dela je tudi razvoj IKT in druge infrastrukturne podpore izvajanju izobraževalne dejavnosti ACS.

Cilji

Ključni cilji so:

 • raziskovalno in analitično delo v podporo dejavnosti andragoškega spopolnjevanja,
 • razvoj novih pristopov, oblik in metod spopolnjevanja andragoških delavcev,
 • razvoj novih programov spopolnjevanja andragoških delavcev,
 • vsebinsko in metodološko svetovanje pri pripravi novih in obstoječih programov spopolnjevanja ter vnos programov v spletno programoteko,
 • razvoj IKT podpore izvajanju andragoškega spopolnjevanja ACS.
Opis

V okviru naloge izvajamo naslednje aktivnosti:

 • sprotno in poglobljeno ugotavljanje potreb po andragoškem usposabljanju in spopolnjevanju,
 • spremljanje števila in značilnosti usposobljenih strokovnih delavcev, spremljanje in analiziranje delovnih kontekstov ter značilnosti vlog in vrst dela, ki jih opravljajo izobraževalci odraslih,
 • proučevanje poti kariernega razvoja izobraževalcev odraslih,
 • proučevanje fluktuacije strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih,
 • razvoj kompetenčnega pristopa spopolnjevanja andragoških delavcev,
 • razvoj novih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja,
 • razvoj in uvajanje novih pristopov in IKT učne tehnologije v andragoško usposabljanje in spopolnjevanje.
Dosežki

Ključni dosežki pri nalogi so:

 • Ugotavljanje potreb po andragoškem usposabljanju in spopolnjevanju: na podlagi obsežne in sistematične analitične študije o dosežkih in izzivih dejavnosti andragoškega spopolnjevanja na ACS, ki smo jo izpeljali v letu 2008, smo zasnovali redni sistem spremljanja potreb izobraževalcev odraslih, ki jih le-ti posredujejo z izpolnjevanjem sprotnih anket o zadovoljstvu z usposabljanji in spopolnjevanji, na evalvacijskih delavnicah in podobnih strokovnih dogodkih.
 • Spremljanje in analiza števila usposobljenih v programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja na ACS: v letih 2011 in 2012 smo izpeljali analitično študijo o številu usposobljenih strokovnih delavcev v programih temeljnega usposabljanja za posebne vloge (npr. mentor ŠK, učitelj UŽU, svetovalec ISIO, mentor PUM, svetovalec za kakovost idr.), ki jih izvaja ACS.
 • Analiza fluktuacije usposobljenih strokovnih delavcev, ki so se usposobili v programih temeljnega usposabljanja za posebne vloge na ACS: v letu 2014 smo izpeljali raziskavo o fluktuaciji usposobljenih strokovnih delavcev v teh programih. Rezultate smo objavili v šestih separatnih študijah.
 • Razvoj kompetenčne zasnove spopolnjevanja andragoških delavcev: na podlagi poglobljene analize delovnih procesov in nalog, ki jih opravljajo izobraževalci odraslih v praksi, smo za posamezne vloge razvili kompetenčne zasnove, ki so v nadaljevanju izhodišče za razvoj novih programov usposabljanja in spopolnjevanja.
 • Razvoj novih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja: na podlagi ugotovljenih potreb razvijamo nove programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. Programi so objavljeni v spletni programoteki ACS.
 • Razvoj in uvajanje novih pristopov in IKT učne tehnologije v andragoško usposabljanje in spopolnjevanje: prihodnost izobraževanja se kaže v krepitvi didaktične in IKT usposobljenosti, poznavanju IKT tehnologije in orodij ter različnih interaktivnih tehnik in metod usposabljanja in spopolnjevanja, ki bodo izobraževalcem odraslih olajšala izvajanje izobraževanja na daljavo. Zato smo v učni proces vpeljali sodobno SMART tehnologijo (smart interaktivni zasloni in table). Pričeli smo z uporabo spletnih konferenc VOX, videokonferenčnih orodij Zoom in Teams ter izpeljave programov s pomočjo spletnih učilnic. Udeleženci lahko do gradiv dostopajo v spletnem učnem kotičku, ki se nahaja na spletnem portalu Moj ACS spopolnjevanje.
 • Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije: Pandemija COVID-19 je zarezala v vse pore družbenega in osebnega življenja, močno tudi na področje izobraževanja. Po prvih odzivih, ko so bile v strahu pred širjenjem virusa mnoge dejavnosti, tudi izobraževanje, preprosto prekinjene, je prevladalo spoznanje, da je bila to zgolj začasna rešitev, s katero ni mogoče nadaljevati v nedogled, pač pa je treba razmisliti o možnostih drugačnega načina izpeljevanja teh dejavnosti. V izobraževanju je bila sprejeta odločitev, da se izobraževanje izpelje kot izobraževanje na daljavo. Pri tem pa smo se soočili s številnimi neznankami, o katerih je bilo v letošnjem letu že veliko govora. Na ACS smo izvajalcem izobraževanja odraslih v času pandemije nudili strokovno podporo s pomočjo strokovnih priporočil, ki so bila pripravljena za različna področja izobraževanja odraslih. Več o tem smo predstavili v raziskovalni študiji.