Programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Osnovni podatki

 • Leto nastanka:
  2016
 • Leto prenove:
  2016
 • Trajanje:
  132 PU
 • Priznavanje:
  Program omogoča priznavanje znanja.

Opis

Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je nastal kot odziv na potrebe novih mentorjev v programu Projektno učenje za mlajših odraslih, ki ga je Andragoški center Slovenije na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razvil v letih 2015 in 2016. Program PUM-O je nadgrajena različica javno veljavnega programa PUM, čemur je sledilo tudi oblikovanje programa za mentorje. Pa vendar je pri tem potrebno opozoriti tudi na razlike: novi program za mentorje v PUM-O se razen nekaterih vsebinskih razlik, ki izhajajo iz programa, od starega razlikuje predvsem po trajanju.

Ne glede na opisane spremembe, želimo poudariti, da utemeljenost programa izhaja iz potreb, ki jih navajajo izvajalci programa, predvsem mentorji.

Temeljni program usposabljanja mentorjev PUM-O je pomemben tudi kot socialni prostor medsebojnega spoznavanja in oblikovanja mentorske skupnosti in prakse.Temeljni namen tega programa je, da zadosti potrebam po usposobljenosti prihodnjih mentorjev v PUM-O. To pomeni, da si pridobijo potrebno znanje in razvijejo potrebne zmožnosti za uspešno izpeljavo programa PUM-O, kar jim omogoča uspešnost in strokovno usposobljenost. Program za mentorje PUM-O omogoča kakovostno izpeljavo programa PUM-O; ta naj se kaže v učnih dosežkih in osebnostnem napredovanju posameznikov, udeležencev programa PUM-O. Utemeljitev programa za mentorje je torej najtesneje povezana z utemeljitvijo, namenom in cilji programa PUM-O, obenem pa izhaja iz izkušenj javnoveljavnega programa PUM, ki potrjujejo, da je kompetentno mentorjevo delo najpomembnejši dejavnik uspešnosti programa. Mentorju je treba omogočiti, da si vse to pridobi in pri tem dejavno in enakopravno sodeluje.

Splošni cilji programa so:

 • poznavanje značilnosti in potreb ciljne skupine, ki se udeležuje programa PUM-O,
 • uporabljanje aktivnih učnih metod in tehnik ter projektnega učenja,
 • izpeljevanje andragoškega cikla po načelih in skladno z vrednotami demokratičnih in k udeležencu usmerjenih učnih prijemov,
 • spodbujanje dejavne udeležbe in samoiniciativnosti udeležencev v vseh fazah andragoškega cikla,
 • ustvarjanje spoštljivega, sproščenega in ustvarjalnega ozračja v učni skupini, ki udeležence spodbuja k razvoju in izražanju njihovih notranjih kvalitet (poslanstvo, pripadnost, vrednote, zmožnosti ipd.).


Temeljni izobraževalni program mentorjem v programu PUM-O omogoča uspešno opravljanje nalog, ki so povezane z njihovim delom, in jih spodbuja k vseživljenjskemu učenju ali trajnostni skrbi za lasten profesionalni in osebnostni razvoj. Udeleženci se bodo v programu usposobili za:

 • sodelovalno ugotavljanje interesov in učnih potreb udeleženca in oblikovanje kariernih načrtov,
 • načrtovanje, izpeljevanje, spremljanje in vrednotenje dela v učnih projektih,
 • sodelovalno načrtovanje, spremljanje in vrednotenje učenja, napredovanja in učnih dosežkov s posameznim udeležencem,
 • uspešno usmerjanje in vodenje skupinske dinamike – razvoj skupine, cilji skupine, slog vodenja v skupini, sporazumevanje v skupini, norme v skupini, povezanost – kohezivnost skupine, konflikti v skupini,
 • sodelovalno svetovanje udeležencu pri izbiri in vključevanju v nadaljnje izobraževanje in pri vstopanju na trg dela,
 • pri povezovanju z drugimi ustanovami v okolju, ki udeležencu lahko pomagajo pri uresničevanju njegovih ciljev (npr. zavod za zaposlovanje, izobraževalne organizacije, prostovoljske in svetovalne organizacije),
 • komuniciranje in sodelovanje s starši mladoletnih udeležencev ali člani njihove družine,
 • sodelovalno delo v mentorski skupini (pri opravljanju svojega dela se mentor povezuje in sodeluje z drugimi mentorji v programu PUM-O in razširjenim strokovnim timom),
 • sodelovanje in povezovanje z različnimi posamezniki in ustanovami v okolju, pomembnimi za učenje v PUM-O (npr. pridobivanje učnih virov, izpeljava posameznih akcij v okolju v okviru učnih projektov, pridobivanje sponzorjev),
 • animiranje udeležencev za udeležbo v programu PUM-O in animiranje okolja za sodelovanje z udeleženci PUM-O,
 • vrednotenje in spremljanje lastnega dela in dela mentorske skupine,
 • dejavno sodelovanje pri splošni evalvaciji programa PUM-O, ki jo izpeljuje Andragoški center Slovenije ali drugi pooblaščeni.


Iz te opredelitve izhajajo tudi operativni cilji izobraževalnega programa za mentorje, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju Predmetni katalog znanja.