Projekti in naloge

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja

Časovni okvir Stalna naloga
Financer Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Oseba za stik mag. Zdenka Birman Forjanič T: 01 5842 571 E: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Namen

Naloga je namenjena izvajanju programov splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja in drugih izobraževalnih dogodkov ter nudenju organizacijske podpore pri izvajanju programov temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge, ki smo jih razvili na ACS. Vključuje tudi nudenje infrastrukturne podpore in spremljanje izvajanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.

Cilji

Ključni cilji so:

 • izvajanje programov splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja iz že razvite ponudbe ACS za različne ciljne skupine,
 • organizacijska podpora pri izvajanju programov temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge,
 • priprava in izvedba različnih strokovnih predstavitev izobraževalne dejavnosti ACS za delegacije, študente in druge,
 • svetovanje in izvajanje postopkov priznavanja že pridobljenega znanja v programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS,
 • IKT podpora usposabljanju in spopolnjevanju izobraževalcev odraslih,
 • spremljanje in analize izvajanja andragoškega spopolnjevanja, na ravni dejavnosti in na ravni posamičnih izpeljav programov.
Opis

V okviru naloge izvajamo naslednje aktivnosti:

 • promocija ter animiranje udeležencev za vključitev v programe usposabljanja in spopolnjevanja,
 • delo s predavatelji, ki izvajajo naše programe,
 • načrtovanje in spremljanje posamičnih izpeljav programov,
 • svetovanje in izpeljava postopkov priznavanja predhodno pridobljenega znanja,
 • skrb za urejenost in ustrezno pripravljenost prostorov, v katerih potekajo usposabljanja,
 • IKT podpora (IKT aplikacija za načrtovanje, izvajanje in spremljanje andragoškega spopolnjevanja, spletna stran, spletni učni kotiček, e-prijavnica, učna tehnologija (smart zasloni, table, videokonferenčna orodja Zoom in Teams, spletne učilnice idr.)),
 • svetovanje strokovnim delavcem pri pripravi in oblikovanju pravil za izdajo potrdil o uspešno zaključenem usposabljanju oz. spopolnjevanju,
 • izdaja potrdil o uspešno izpeljanem usposabljanju in skrb za arhiv,
 • sprotne spremljave in analize izvajanja programov ter priprava statističnih analiz o zadovoljstvu udeležencev,
 • organizacija petkovih izobraževalnih srečanj,
 • organizacija in strokovno mentorstvo študentom, ki na ACS opravljajo študijsko prakso,
 • predstavitve izobraževalne dejavnosti domačim in tujim delegacijam.
Dosežki

Ključni dosežki pri nalogi so:

 • Pregledno predstavljena ponudba programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja: razvita spletna Programoteka AS.
 • Izvedeni številni programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja ter vključeni udeleženci iz raznovrstnih izobraževalnih in drugih organizacij.
 • Razvita strokovna infrastruktura v podporo izvajanju dejavnosti andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja: sistem priznavanja predhodnega znanja, vzpostavljena pravila za izdajanje potrdil udeležencem, ki so uspešno zaključili usposabljanja, razvita IKT-podpora izobraževalni dejavnosti (IKT-aplikacija za spremljanje izobraževalne dejavnosti, spletna stran, spletni učni kotiček idr.).
 • Širok nabor organizacij (izobraževalnih in drugih), iz katerih prihajajo udeleženci v naše programe usposabljanja in spopolnjevanja, pregledno predstavljamo na spletni strani.
 • Vzpostavljena spletna knjižna polica, ki zajema strokovne monografije, priročnike, prispevke, raziskovalne in razvojne ter evalvacijske študije, predstavitve izobraževalne ponudbe, mednarodne dokumente, ki so lahko izobraževalcem odraslih v pomoč pri samostojnem učenju.
 • Vzpostavljen sistem rednega spremljanja in poglobljenih samoevalvacij izvajanja dejavnosti andragoškega spopolnjevanja, o katerih pripravljamo redna letna poročila o zadovoljstvu udeležencev in poročila o poglobljenih samoevalvacijah.
 • Razvita promocijska in animacijska gradiva o dejavnosti andragoškega spopolnjevanja na ACS.