Projekti in naloge

Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022 (daljše Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022)

Časovni okvir od oktobra 2018 do septembra 2022
Financer Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Oseba za stik dr. Tanja Možina T: 01 5842 577 E: tanja.mozina@acs.si
Namen

Namen projekta je bil izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih strokovni sodelavci nujno potrebujejo na delovnem mestu zaradi nenehnih sprememb narave dela. Z upoštevanjem aktualnega razvoja sistema vzgoje in izobraževanja je v okviru projekta potekala implementacija in nadgradnja rezultatov in znanj, razvitih v obdobju 2007–2013 in 2014–2018, in sicer v obliki izvajanja profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev.

Cilji

Temeljni cilji v projektu so bili usposobiti strokovne sodelavce za:

 • razlikovanje, razvijanje in ustrezno rabo podjetništva kot pristopa in podjetnosti kot lastnosti,
 • vseživljenjsko učenje,
 • obvladovanje načrtovanja vseživljenjske kariere,
 • jezikovne kompetence strokovnih delavcev,
 • inovativni pristop v poučevanju,
 • vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc,
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti z in za uporabo podatkov NPZ in mature kot podpora procesom samoevalvacije ter izboljšanje učenja in poučevanja,
 • spodbujanje preventivnih dejavnosti na področju duševnega in telesnega zdravja ter dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja kot prispevka k ustvarjanju varnega in zdravega učnega okolja,
 • spodbujanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.
Opis

Nosilec projekta je bil Zavod RS za šolstvo, ACS pa je bil v projektu konzorcijski partner. V projektu so sodelovali še: Šola za ravnatelje, Državni izpitni center (RIC Ljubljana), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

 

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ciljna skupina projekta so bili strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

 

Usposabljanja so bila namenjena:

 • kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,
 • strokovnim delavcem posameznih področij in predmetov,
 • vodstvenim delavcem.
Dosežki

V delu projekta, ki smo ga izpeljali na ACS, so bili doseženi naslednji ključni dosežki:

 • Izpeljali smo 47 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.
 • V programe se je vključilo 898 udeležencev.

 

Po posameznih letih so ključni dosežki podrobneje predstavljeni tukaj.